Skip to main content

Dividendes – būtiskākais 2024. gadā

By 1 februāris, 2024Grāmatvedība
dividendes

Šajā rakstā Jūs uzzināsiet, kas ir dividendes, kā notiek dividenžu izmaksa, kāds nodoklis tiek piemērots un citus būtiskākos aspketus, ko būtu jāzina katram uzņēmējam un grāmatvedim.

Kas ir dividendes

Dividendes ir uzņēmuma tīrās peļņas daļa, ko saņem dalībnieki (uzņēmēji) kā atlīdzību par ieguldīto kapitālu un uzņēmējspējām.

Citiem vārdiem sakot, ja uzņēmums ir veiksmīgi strādājis un gadu noslēdzis ar peļņu, tad pie noteiktiem apstākļiem daļu peļņas uzņēmējs ir tiesīgs izmaksāt sev kā atlīdzību par šo rezultātu sasniegšanu.

Jāatceras, ka dalībnieks (uzņēmuma īpašnieks) nav tas pats, kas valdes loceklis (uzņēmuma vadītājs). Protams, abas šīs lomas var pildīt viens un tas pats cilvēks, bet par katru no tām pienākas atšķirīgs atlīdzības izmaksas formāts. Valdes loceklis par uzņēmuma vadīšanu saņems darba algu, kas tiks aplikta ar virkni dažādu nodokļu. Dalībnieks par ieguldīto kapitālu un uzņēmējspējām (procesu saorganizēšanu) saņems dividendes, par ko būs jāmaksā būtiski mazāku nodokļu likmi, bet par to mazliet vēlāk.

Dividenžu izmaksa

Proporcionalitātes princips – Komerclikums nosaka, ka ja tiek izmaksātas dividendes, tad visiem dalībniekiem vienlaikus un proporcionāli viņiem piederošajām daļām.

Tiesa, uzņēmuma statūtos var paredzēt izņēmumus, tostarp, individuālu dividenžu izmaksu vienai personai, pārējiem dalībniekiem pienākošos peļņas daļu atstājot neskartu.

Priekšnosacījumi izmaksai

Galvenais priekšnosacījums, protams, ir pārskata gada (kas parasti sakrīt ar kalendāro gadu) noslēgšana ar pluszīmi – ir gūta peļņa. Dividendes nevarēs izmaksāt, ja saimnieciskā darbība ir tikai nesen uzsākta. Tādos gadījumos drīkstētu izmaksāt ārkārtas dividendes, taču tur ir atšķirīgi priekšnoteikumi.

Komerclikumā ir īpaši uzsvērts, ka dividendes nedrīkst izmaksāt, ja uzņēmuma pašu kapitāls ir mazāks par pamatkapitālu. To, cik liels ir pašu kapitāls, varat redzēt uzņēmuma gada pārskatā vai vienkārši jautāt savam grāmatvedim. Pašu kapitāls var kļūt mazāks par pamatkapitālu, ja uzņēmumam ir radušies vai uzkrāti zaudējumi, vai arī atsevišķos gadījumos – izveidojusies negatīva rezerve. Tādos gadījumos gūtā peļņa būs jānovirza, piemēram, iepriekšējo gadu parādu segšanai.

Visbeidzot, par peļņas sadali ir jālemj vismaz 51% Sabiedrības balstiesīgā pamatkapitāla, jeb, vienkāršiem vārdiem sakot, dalībnieku vairākumam, ja uzņēmumam ir vairāki īpašnieki. Būtiski atzīmēt, ka lemšana par dividenžu izmaksu ir ekskluzīva dalībnieku (īpašnieku), nevis valdes (vadītāju) kompetence.

Kā izmaksā dividendes

Tikai tad, kad grāmatvedis ir sagatavojis uzņēmuma gada pārskatu un aprēķinājis aizvadītajā gadā gūto peļņu, uzņēmuma īpašnieks var veikt secīgus soļus, lai aprēķināto peļņu pilnā vai daļējā apmērā pārskaitītu uz savu privāto bankas kontu – izmaksātu sev dividendes.

Pirmais solis uzņēmuma dalībniekam (īpašniekam) būtu apstiprināt grāmatveža sagatavoto uzņēmuma gada pārskatu – dalībnieka lēmuma / dalībnieku sapulces protokola formā.

Otrais solis būtu tā paša dokumenta ietvaros, vai sastādot jaunu dalībnieka lēmumu / dalībnieku sapulces protokolu, lemt par pilnīgu vai daļēju uzkrātās peļņas sadalīšanu un izmaksāšanu dividendēs.

dividenžu lēmums, protokols paraugs

Dividenžu izmaksas lēmuma / protokola paraugs

Lai taupītu Jūsu laiku, esam sagatavojuši gan dalībnieka lēmumu, gan sapulces protokolu paraugus dažādām situācijām. Bonusā saņemsiet arī instrukcijas pareizai dividenžu aprēķināšanai un izmaksai.

SAŅEMT DOKUMENTU PARAUGUS

Trešais solis būtu aprēķināt uzņēmuma ienākuma nodokli (UIN), ko pie noteiktas peļņas izmaksas apjoma būtu nepieciešams pārskaitīt budžeta maksājumos. Vairāk par UIN aprēķināšanu lasiet šeit.

Ceturtais solis – pēc pārskata gada beigām, līdz sekojošā gada 1. februārim, grāmatvedim ir jāsagatavo un VID jāiesniedz deklarāciju par fiziskajām personām izmaksātajām summām.

Cik bieži var izmaksāt dividendes

Tam, cik bieži dalībnieki drīkst lemt par iepriekšējā pārskata gada / gadu nesadalītās peļņas izmaksu dividendēs, nav noteiktu ierobežojumu. Īsāk sakot, kamēr vien uzņēmumam ir aprēķināta un neizmaksāta peļņa, tikmēr dalībnieki var lemt cik daudz un cik bieži to sev izmaksāt.

Tikai jāpatur prātā, ka ja peļņa nav sadalīta 10 gadu laikā, tā nonāk Sabiedrības īpašumā.

Dividenžu nodoklis

Saskaņā ar UIN likuma 3. panta pirmo daļu – UIN likme ir 20%.

Dividenžu izmaksas gadījumā būs jāaprēķina un jāsamaksā uzņēmuma ienākuma nodokli (UIN). Tā aprēķins ir vienkāršs – summu, ko vēlaties izmaksāt sev dividendēs (D) dala ar 0,8 un tad dalījumu reizina ar 20% – (D/0,8*0,2). Piemēram, ja vēlaties sev izmaksāt 800 eiro, to dalāt ar 0,8 un iegūsiet 1000 eiro (sev izmaksājamā summa + nodoklis). Un 1000 reiziniet ar 20%, lai iegūtu UIN – 200 eiro.

Aprēķināto UIN pārskaita uz Vienoto nodokļu kontu:

Saņēmējs: Valsts budžets (VID), Reģistrācijas Nr. 90000010008
Saņēmēja iestāde: Valsts kase, BIC kods: TRELLV22
Konta numurs: LV33TREL1060000300000

Ja dividendes ir uzkrātas pēc 2018. gada 1. janvāra, tad to izmaksas gadījumā izmaksājamā summa netiek aplikta ar IIN (iedzīvotāju ienākumu nodokli). Tas nozīmē, ka jāmaksā būs tikai UIN.

Kā aprēķina dividendes

Piemēram, mans uzņēmums 2023. gadā ir nopelnījis 10`000 eiro.

Mans grāmatvedis 2024. gada janvārī sagatavo aizvadītā gada pārskatu, ko es kā vienīgais uzņēmuma dalībnieks apstiprinu ar dokumentu – dalībnieka lēmumu.

2024. gada jūnijā es izlemju, ka vēlos daļu (8000 eiro) pērnā gada peļņas sadalīt un izmaksāt sev dividendēs. Es sagatavoju jaunu dalībnieka lēmumu un tajā daru zināmu savu nodomu.

Parakstīto lēmumu es iesniedzu grāmatvedim, kurš veic UIN aprēķinu (8000/0,8)*20%=2000 eiro. Šo summu es pārskaitu uz Valsts kases Vienoto nodokļu kontu kā UIN maksājumu.

Uzreiz pēc tam no uzņēmuma konta varu pārskaitīt 8000 eiro uz savu privāto kontu.

2025. gada janvārī mans grāmatvedis sagatavo un iesniedz «Paziņojumu par fiziskajām personām izmaksātajām summām», kurā norāda informāciju par man izmaksātajiem 8000 eiro, kas tiek deklarēti ar ienākumu kodu 3011 «Dividendes, dividendēm pielīdzināms ienākums vai nosacītās dividendes».

Alternatīvs scenārijs būtu, ja es kā dalībnieks reizē ar gada pārskata apstiprināšanu lemtu arī par peļņas sadali. Tādā gadījumā atkristu jūnijā sastādītais lēmums, jo viss tiktu izlemts jau janvārī.

Dividenžu kalkulators