Skip to main content

Uzņēmuma nosaukuma maiņa

By 12 janvāris, 2024Uzņēmējdarbība
uzņēmuma nosaukuma maiņa

Lai būtu iespējama uzņēmuma (SIA) nosaukuma maiņa, no Jūsu puses būs jāveic 5 vienkāršus soļus, tostarp, jāiesniedz dokumenti Uzņēmumu reģistrā (UR). Šajā rakstā Jūs uzzināsiet, kā šogad ir kārtojama šī procedūra – kādas darbības ir jāveic, kāda ir valsts nodeva, kādus dokumentus ir jāsagatavo u.tml.

 1. Nosaukuma izdomāšana
 2. Sapulces sasaukšana
 3. Dokumentu sagatavošana
 4. Dokumentu iesniegšana UR
 5. Valsts nodevas apmaksāšana

Sekojiet tālākajiem soļiem un vienas dienas laikā būsiet nokārtojuši visas nepieciešamās formalitātes!

1. SIA nosaukuma domāšana

Pirmais solis būs izdomāt uzņēmumam jaunu nosaukumu. Sākumā tas var šķist viegli, tomēr mums ir daži ieteikumi, kuru rezultātā šis process Jums aizņems mazliet vairāk laika. Ir būtiski, lai Jūsu izdomātais nosaukums nedublētos ar kādu jau pastāvošu uzņēmumu vai produktu. Sāciet ar iedomātā nosaukuma meklēšanu Google platformā! Noteikti iemetiet aci arī EUIPO un Patentu valdes mājas lapā! Visbeidzot, pārliecinieties, vai gadījumā kāds jau nav iegādājies domēnu ar šādu nosaukumu. To ir iespējams izdarīt, piemēram, NIC (.lv) vai GoDaddy (.com u.c.). Un tad vēl ir dažādas LR vadlīnijas…

Komerclikumā teikts: Firma ir komercreģistrā ierakstīts komersanta nosaukums, ko tas izmanto komercdarbībā, slēdzot darījumus un parakstoties. Ar firmu šaurākā nozīmē saprotams apzīmējums bez norādes uz komersanta veidu. (Piemēram, SIA, IK, AS, VAS u.tml.)

Līdzīgi, kā dibinot mazkapitāla SIA, arī tā firmas maiņas gadījumā būs jāievēro virkni dažādu ierobežojumu un nosacījumu. Tos nosaka Komerclikuma 29. pants. Ja turpmākajā tekstā minētie nosacījumi netiks ievēroti, rēķinieties, ka Uzņēmumu reģistrs (UR) Jūsu izmaiņas neakceptēs!

 • Drīkst izmantot latviešu un latīņu valodas alfabēta burtus
 • Ir atļauts izmantot ciparus un šādus simbolus: % & + @ =
 • Drīkst izmantot arī pieturzīmes (punkts, komats, izsaukuma zīme)

Tiktu akceptēts: SIA vārds@uzvārds.lv, SIA kur 2, tur 3. lieks, SIA Valmieras sardeļu tirgus u.tml.

 • Nedrīkst ietvert valsts vai pašvaldību iestāžu nosaukumus
 • Nedrīkst ietvert arī vārdus valsts, pašvaldība, Latvijas Republika
 • Nav ļauts ietvert citu komercdarbības veidu elementus (AS, IK u.c.)
 • Netiks akceptēta arī necenzētu vārdu un divdomību lietošana
 • Nedrīkst sakrist ar jau reģistrētu nosaukumu, preču zīmi vai tās daļu

Tiktu noraidīts: SIA Nēģerpriedes, SIA Kam pieder valsts?, SIA IK vakaru es skrienu u.tml.

2. Sapulces sasaukšana

Nākamais solis, kad esat izdomājuši, kāds būs turpmākais uzņēmuma nosaukums, būs par to vienoties juridiskā ietvarā – sasaucot dalībnieku (īpašnieku sapulci). Sapulci sasauc valde, izziņojot par tās norises vietu un laiku vismaz 2 nedēļas pirms plānotā sapulces datuma. Sapulcei nav obligāti jānotiek klātienes formātā – ir iespējamas dažādas norises alternatīvas, tostarp, attālinātā formātā. Sapulces galvenais uzdevums, piedaloties dalībniekiem ar vismaz 50% balstiesīgo pamatkapitālu, ir lemt par firmas maiņu, kā arī izmaiņām kapitālsabiedrības statūtos. Lai izmaiņas varētu veikt, par tām būs jānodod vismaz 3/4 klātesošo dalībnieku balsis. Viss šis process tiks fiksēts dalībnieku sapulces protokolā.

uzņēmuma īpašnieku sapulce nosaukuma maiņai

Sapulci nav nepieciešams sasaukt, ja uzņēmumam ir tikai viens dalībnieks. Tādā gadījumā šis cilvēks vienpersoniski sastādīs dokumentu ar nosaukumu “dalībnieka lēmums” un tajā atspoguļos plānotās izmaiņas – firmas maiņu un izmaiņas kapitālsabiedrības statūtos.

3. Dokumentu sagatavošana

Nākamais solis, lai būtu iespējama SIA nosaukuma maiņa, būs visu iesniedzamo dokumentu sagatavošana. Lai iesniedzamie dokumenti būtu pareizi un UR apstiprinātu Jums vēlamās izmaiņas ar pirmo reizi, aicinām dokumentu sagatavošanu uzticēt mums.

kā nomainīt sia nosaukumu

Sagatavosim dokumentus Jūsu vietā

Mēs zinām, ka šādu dokumentu sagatavošana var būt ļoti laikietilpīga. Tādēļ, lai taupītu Jūsu laiku, esam sagatavojuši divas opcijas – ērti rediģējamus dokumentu paraugus un individuālu dokumentu sagatavošanu – tikai no € 17,50!

Dalībnieku sapulces protokols

Paralēli dalībnieku sapulcei, Jums vai kādam citam no dalībniekiem būs jāsastāda sapulces protokolu. Tas būs par apstiprinājumu tam, ka Jūsu uzņēmuma īpašnieki (dalībnieki) ir vienojušies par firmas maiņu un no šī fakta izrietošajām izmaiņām statūtos. Protokolā būs jānorāda dalībniekus, kas piedalās sapulcē, viņiem piederošo daļu skaitu un balstiesīgā pamatkapitāla lielumu. Trīs dalībniekiem būs jāpilda sekojošas lomas: sapulces vadītājs, protokolētājs un protokola pareizības apliecinātājs. Tiesa, visas šīs trīs lomas var uzņemties arī viens un tas pats cilvēks. Dokumentā būs jānorāda arī sapulces darba kārtība un sapulcē nolemtais. Zem katra lēmuma punkta jānorāda, kā sadalījās balsojums.

Paraksta 3 sapulces lomu veicēji

Dalībnieka lēmums

Ja uzņēmumā ir tikai viens dalībnieks (tā īpašnieks), viņš vienpersoniski sastāda dalībnieka lēmumu. Tajā norāda informāciju par sevi, sev piederošo daļu skaitu un balstiesīgā pamatkapitāla lielumu, kā arī nolemto – veikt Sabiedrības nosaukuma maiņu un izdarīt izmaiņas Sabiedrības statūtos.

Paraksta uzņēmuma īpašnieks

Statūtu grozījumu teksts

Statūtu grozījumu tekstā ir jānorāda informāciju par uzņēmumu, kā arī jānorāda, kādus tekstuālus grozījumus statūtos plānojat veikt. Sāciet ar “Izteikt Statūtu 1. punktu šādā redakcijā:” un turpiniet ar tekstu, kurā būs norādīta jaunā firma: “Sabiedrības firma ir SIA Jauns nosaukums“.

Paraksta uzņēmuma valde

Statūtu jaunā redakcija

Par statūtu jaunās redakcijas pamatni ir ņemama iepriekšējā statūtu versija, kas papildināta ar nupat sagatavoto statūtu grozījumu tekstu, kas aizstājis konkrētu grozāmo punktu.

Paraksta sapulces dalībnieki un valde

Bankas maksājuma uzdevums

Šis dokuments aktuāls būs tikai tiem, kas dokumentus UR sūtīs pa pastu. Pēc tam, kad no sava privātā vai uzņēmuma konta esat veikuši valsts nodevas apmaksu, saglabājiet un izdrukājiet maksājuma uzdevumu – to būs jāpievieno pārējiem iesniedzamajiem dokumentiem!

Nav nepieciešams parakstīt

KR18 pieteikuma veidlapa

Pieteikuma veidlapā būs nepieciešams norādīt informāciju par Jūsu kapitālsabiedrību un ieķeksēt vēlamās izmaiņas: “Mainījusies firma; Izmaiņas statūtos“. Attiecīgajā izmaiņu punktā norādīsiet jauno firmu (nosaukumu) un veiksiet nepieciešamos apliecinājumus. Norādīsiet arī kontaktinformāciju, lai UR zinātu, kur sūtīt Valsts notāra lēmumu. Atzīmēsiet arī visus UR iesniedzamos dokumentus, izņemot šo – KR18 pieteikuma veidlapu. Visas liekās sadaļas veidlapā ir nepieciešams dzēst.

Paraksta uzņēmuma valde

4. Dokumentu iesniegšana

Dokumentus Uzņēmumu reģistram (UR) varat iesniegt 2 dažādos veidos:

Sūtot pa pastu – šajā gadījumā visi dokumenti ir izdrukājami un aizpildāmi ar roku. Tajos dokumentos, kas sastāv no vairākām lappusēm – tās ir jānumurē. Uz atsevišķiem dokumentiem būs nepieciešams notariāli apliecināt parakstus. To ir iespējams izdarīt pie kāda no zvērinātiem Latvijas notāriem. Katra paraksta apliecināšana, vidēji, izmaksās 20 eiro. Parakstus būs nepieciešams apliecināt uz dalībnieku sapulces protokola vai dalībnieka lēmuma, kā arī uz statūtu jaunās redakcijas. Kad visi dokumenti ir sagatavoti, tostarp, ir notariāli apliecināti nepieciešamie paraksti, sūtiet tos uz: Pērses iela 2, Rīga, LV-1011.

Elektroniski – šī opcija būs nesalīdzināmi ātrāka un lētāka, taču visus iesniedzamos dokumentus būs elektroniski jāparaksta no visu iesaistīto personu puses ar eParakstu. Ja šādas iespējas nav, taču lietojat aplikāciju SmartID (autentifikācijai internetbankās), varat elektroniskai dokumentu parakstīšanai izmantot dažādas bezmaksas alternatīvas. Ja kādu no dokumentiem jāparaksta vairākām personām, tad tās visas paraksta vienu failu, nevis katra savu eksemplāru. Kad dokumenti ir sagatavoti un elektroniski parakstīti, varat tos iesniegt UR Pakalpojumu portālā, autentificējoties un aizpildot pieteikumu.

5. Valsts nodevas apmaksa

Valsts nodeva divu un vairāku izmaiņu gadījumā sastāda 40 eiro (firmas maiņa, statūtu maiņa). Iesniedzot dokumentus elektroniski, UR sistēma aprēķinās valsts nodevu un sniegs iespēju to apmaksāt dokumentu iesniegšanas procesā, pieslēdzoties ar Jūsu privāto vai uzņēmuma internetbanku.

Ja dokumentus plānojat sūtīt UR pa pastu, divu dienu laikā pirms dokumentu nosūtīšanas Jums ir jāveic valsts nodevas apmaksu, pārskaitot to no sava privātā vai uzņēmuma konta un saglabājot / izdrukājot maksājuma uzdevumu. To būs jāpievieno pārējiem iesniedzamajiem dokumentiem.

Valsts kase
Reģ. Nr. 90000050138
Konts: LV84TREL1060190913200
Maksājuma mērķis: Valsts nodeva par SIA X firmas maiņu