Skip to main content

SIA likvidācija 2024. gadā

By 12 janvāris, 2024Uzņēmējdarbība
sia likvidācija un uzņēmuma likvidēšana

Biežākais iemesls, kādēļ tiek veikta SIA likvidācija, ir ilgstoša uzņēmuma dīkstāve. Attiecīgi, uzņēmuma likvidēšana ir loģisks solis, ja arī pārskatāmā nākotnē nav plānots atsākt saimniecisko darbību. Protams, mēdz būt gadījumi, kad likvidācija ir veicama piespiedu kārtā, jo vairs nav iespējams segt uzņēmuma parādsaistības. Tomēr šajā rakstā aplūkosim tikai tādu situāciju, kad likvidēšana ir brīvprātīga un, ja ir zināmi kreditori, ar tiem ir iespējams arī norēķināties.

Tālākajā tekstā uzzināsiet, kādi 10 vienkārši soļi ir sperami, lai izslēgtu savu uzņēmumu (kapitālsabiedrību) no Komercreģistra. Kapitālsabiedrības likvidēšana klasiski sadalās divos posmos:

SIA likvidēšanas 1. posms

Pirmais kapitālsabiedrības (uzņēmuma) likvidācijas posms ir salīdzinoši vieglāks par otro – uzņēmuma dalībnieki (īpašnieki) savstarpēji vienojas par kapitālsabiedrības likvidēšanu, sagatavo nepieciešamos dokumentus un 3 dienu laikā iesniedz tos Uzņēmumu reģistrā.

1. Dalībnieku sapulces sasaukšana

Ja uzņēmumam ir vairāki dalībnieki, tie sasauc sapulci, kurā savstarpēji vienojas par kapitālsabiedrības likvidēšanas procesa uzsākšanu, likvidatora iecelšanu, likvidācijas termiņu un citiem jautājumiem. Ja uzņēmumam ir tikai viens dalībnieks, tad sapulces vietā pietiks ar individuālu lēmumu.

dalībnieku sapulce

Ir vērts atzīmēt, ka vairumā gadījumu sapulce ir tikai formalitāte – nepieciešams ir tikai sapulces protokols ar parakstiem. Nav būtiski, kur un kādos apstākļos dalībnieki šo lēmumu ir pieņēmuši.

2. Uzņēmuma kreditoru apzināšana

Pirms tālāko dokumentu sagatavošanas ir būtiski saprast, vai un cik uzņēmumam ir kreditori (privātpersonas vai citi uzņēmumi, kuriem Jūsu uzņēmums ir parādā naudu). No tā izrietēs uzņēmuma likvidācijas procesa ilgums, iesniedzamo dokumentu skaits un saturs. Ja kreditoru nav vai tie nav zināmi, tad likvidēšanas process ilgs, aptuveni, 1 mēnesi, bet ja ir, tad vismaz 3 mēnešus.

Svarīgi – uzņēmuma rīcībā ir jābūt finanšu līdzekļiem, ar ko segt likvidācijas izmaksas un pilnā apmērā norēķināties ar kreditoriem. Ja uzņēmumam nav šādu finanšu līdzekļu, kā arī nav manta, ko uzņēmuma likvidators varētu pārdot vai debitori, no kuriem piedzīt parādus, tad, diemžēl, nāksies uzsākt uzņēmuma maksātnespējas procesu, kas būs ilgāk un sarežģītāk.

Būtiski atcerēties, ka Komerclikuma 324. panta izpratnē Nodokļu administrācija ieņem zināmā kreditora statusu. Tātad, ja uzņēmums savas darbības laikā nav nomaksājis visus tam pienākošos nodokļus, varam pieņemt, ka uzņēmumam ir vismaz viens zināms kreditors. Un nav pat būtiski vai komercsabiedrības likvidators ir, vai nav saņēmis prasījumu no šī kreditora – saistības jebkurā gadījumā būs jānosedz.

3. Dokumentu iesniegšana

Pirmajā uzņēmuma likvidēšanas posmā dokumentu ir mazāk un tos ir krietni vieglāk sagatavot. To skaits, veids un saturs izrietēs no vairākiem faktoriem, piemēram, cik dalībnieku (īpašnieku) ir uzņēmumā, kurš veiks likvidatora pienākumus u.tml. Gatavos dokumentus elektroniski parakstīsiet un iesniegsiet Uzņēmumu reģistram caur UR Pakalpojumu portālu.

dokumentu sagatavošana sia dibināšanai
Sagatavosim dokumentus Jūsu vietā!

Taupiet savu laiku un uzticiet uzņēmuma likvidēšanas dokumentu sagatavošanu profesionāļiem! Pilns dokumentu komplekts Jums izmaksās tikai no € 17,50!

APSKATĪT PIEDĀVĀJUMU

Dalībnieku sapulces protokols / dalībnieka lēmums

Dokumenta nosaukums un saturs izrietēs no uzņēmuma dalībnieku skaita – ja uzņēmumam ir vairāki īpašnieki, tad to sauks “Dalībnieku sapulces protokols“, bet ja tikai viens – “Dalībnieka lēmums“.

Dalībnieka lēmumā ietveramā informācija ir visnotaļ lakoniska – jānorāda informāciju par dalībnieku un viņa nolemto – uzsākt SIA likvidācijas procesu, atcelt valdi un iecelt sabiedrības likvidatoru, minot arī informāciju par šo personu. Noslēgumā vienīgais uzņēmuma dalībnieks šo dokumentu arī paraksta.

Dalībnieku sapulces protokolā jānorāda informāciju par sapulces dalībniekiem, viņu daļu sadalījumu un balstiesībām. Tiek nozīmēts sapulces vadītājs, protokolists un dalībnieks, kurš apliecinās protokola pareizību. Tiek norādīta darba kārtība un sapulcē nolemtais. Tiek norādīts arī tas, kā sadalījās balsojums starp dalībniekiem. Dokumentu paraksta sapulces vadītājs, protokolists un arī vismaz viens no uzņēmuma dalībniekiem. Visas šīs funkcijas var pildīt arī viens un tas pats cilvēks.

KR13 pieteikuma veidlapa

KR13 veidlapā ir norādāma vispārīga informācija par uzņēmumu, topošo uzņēmuma likvidatoru, plānoto uzņēmuma likvidēšanas termiņu, adresi, uz kuru kreditori var sūtīt savus pieteikumus parāda atmaksai, un kas sakrīt ar Valsts adrešu reģistrā atrodamo. Dokumentu primāri paraksta uzņēmuma valde (vai vismaz viens valdes loceklis, ja tam ir dotas tiesības pārstāvēt uzņēmumu atsevišķi). Dokumentu paraksta arī topošais uzņēmuma likvidators, ja tajā ir ietverta viņa piekrišana uzņemties šos darba pienākumus.

Bankas maksājuma uzdevums

Uzreiz pēc valsts nodevas veiksmīgas apmaksas Jums būs iespēja lejupielādēt šī maksājuma uzdevumu savā datorā vai viedtālrunī. To Jums būs jāpievieno iesniedzamajiem dokumentiem – elektroniskā vai izdrukātā veidā, atkarībā no dokumentu iesniegšanas formāta.

Likvidatora piekrišana

Ja uzņēmuma likvidatora amatu plāno ieņemt kāds cilvēks no malas, kurš nav starp uzņēmuma agrākajiem valdes locekļiem, tad ir nepieciešams šī cilvēka apliecinājums (iesniegums) par to, ka viņš piekrīt uzņemties likvidatora pienākumus (tas tiek norādīts iesnieguma tekstā). Tiesa, šis apliecinājums var tikt ietverts arī KR13 veidlapā, un tad atsevišķs dokuments nav nepieciešams. Ja tomēr veidojat atsevišķu dokumentu (iesniegumu), tad to paraksta tikai topošais likvidators.

4. Valsts nodevas apmaksa

Ja dokumentus iesniedz elektroniski, valsts nodevu ir iespējams apmaksāt iesniegšanas procesā, pieslēdzoties ar savu vai uzņēmuma internetbanku.

Ja gadījumā dokumenti Uzņēmumu reģistram (UR) tiek sūtīti pa pastu, tad divu dienu laikā pirms dokumentu nosūtīšanas ir jāveic valsts nodevas apmaksu. Pārskaitījums ir veicams no privātā vai uzņēmuma bankas konta 30 eiro apmērā. Valsts kases rekvizīti:

Valsts kase
Reģ. Nr. 90000050138
Konts: LV84TREL1060190913200
Maksājuma mērķis: Valsts nodeva par SIA X likvidāciju

SIA likvidēšanas 2. posms

Pēc tam, kad no UR (Valsts notāra) esat saņēmuši pozitīvu lēmumu par pirmajā posmā iesniegtajiem dokumentiem, varat sākt spert tālākos soļus otrajā, jeb noslēdzošajā uzņēmuma likvidēšanas posmā.

5. Paziņošana VID par likvidāciju

Kolīdz esat saņēmuši pozitīvu Uzņēmumu reģistra (UR) lēmumu par likvidēšanas procesa uzsākšanu, nosūtiet (formāli to dara likvidators) paziņojumu Valsts ieņēmumu dienestam (VID)!

Paziņojums par sabiedrības likvidācijas procesa uzsākšanu

Šajā dokumentā ir jānorāda adresātu (VID), informāciju par Jūsu uzņēmumu, dokumenta parakstīšanas vietu un datumu, un paziņojumu, ka Jūsu uzņēmumam ir uzsākts SIA likvidēšanas process.

Iesniedzams EDS sistēmā: Dokumenti > No veidlapas > Informācija Valsts ieņēmumu dienestam > Informācija Valsts ieņēmumu dienestam > Pievienojiet dokumentu un veiciet tā iesniegšanu!

6. Paziņošana uzņēmuma kreditoriem

Nākamais solis no likvidatora puses būs nosūtīt vēstuli (paziņojumu) visiem zināmajiem uzņēmuma kreditoriem. Protams, ja tādi nav zināmi, tad šo soli droši var izlaist un doties tālāk.

Paziņojums kreditoriem

Šajā paziņojumā ir jānorāda informāciju gan par Jūsu uzņēmumu, gan par uzņēmumu, kas saņems šo paziņojumu. Tāpat ir jānorāda dokumenta sastādīšanas vieta, datums un fakts, ka Jūsu uzņēmumam ir sākts likvidēšanas process, un ka konkrētais uzņēmums var vērsties pie Jums ar savu prasījumu parādu atmaksai. Noslēgumā tiek norādīts pieteikšanās termiņš un adrese – tā pati, ko norādījāt 1. likvidācijas posmā, aizpildot KR13 veidlapu. Šo dokumentu, līdzīgi kā paziņojumu VID, paraksta likvidators.

7. Grāmatvedības dokumentu sagatavošana

Vismaz mēnesi pēc tam, kad UR Info portālā ir ticis publicēts paziņojums par Jūsu uzņēmuma likvidēšanas uzsākšanu (Jums attiecībā uz šo publikāciju nekādas darbības nav jāveic, jo publikāciju veic Uzņēmumu reģistrs), ir jāizveido trīs dokumentus. Tos sagatavos Jūsu grāmatvedis.

Ja gadījumā Jums nav sava grāmatveža, kas palīdzētu ar šo dokumentu (un neiesniegto pārskatu / deklarāciju) sagatavošanu, dodieties uz mūsu kontaktu sadaļu un sazinieties ar sev tuvāko nodaļu! Mūsu speciālisti izvērtēs Jūsu situāciju un sagatavos individuālu piedāvājumu.

Sākuma finanšu pārskats

Slēguma finanšu pārskats

Uzņēmuma mantas sadales plāns

Uzņēmuma likvidācijas slēguma finanšu pārskats ir iesniedzams VID EDS sistēmā no grāmatveža puses. Mantas sadales plāns ir nepieciešams, ja pēc norēķiniem ar kreditoriem uzņēmumam vēl ir palikuši kādi līdzekļi, piemēram, nauda bankas kontā vai nekustamie īpašumi, ko sadalīt starp dalībniekiem. Ja kaut kas būs aizmirsts, tad pēc uzņēmuma izslēgšanas no Komercreģistra to atgūt vairs nebūs iespējams.

8. Bankas konta slēgšana

Pēc tam, kad būsiet Valsts ieņēmuma dienestā iesnieguši visas viņu pieprasītās atskaites un nokārtojuši savas saistības, būs nepieciešams slēgt uzņēmuma bankas kontu. Tas ir vienkārši un visas nepieciešamās instrukcijas Jūs saņemsiet, ja zvanīsiet uz savas bankas informatīvo tālruni.

9. Dokumentu nodošana arhīvam

Tālāk likvidatora uzdevums būs nodot dažādus dokumentus Latvijas Nacionālajā arhīvā – ilglaicīgai glabāšanai. Tādi dokumenti kā statūti, grozījumi, gada pārskati, rīkojumi, dokumenti, kas saistīti ar uzņēmuma dibināšanu un likvidēšanu tiks glabāti mūžīgi. Savukārt, personāldokumenti, tādi kā darba līgumi, Nacionālajā arhīvā tiks glabāti 75 gadus. Visbeidzot, atsevišķus (īslaicīgi glabājamus) dokumentus likvidators nodos glabāšanai pie Jums kā uzņēmuma agrākā īpašnieka, vai arī nodos tos glabāšanai kādai trešajai personai, paralēli informējot Nacionālo arhīvu par to atrašanās vietu.

uzņēmuma likvidēšanas dokumenti Latvijas Nacionālajam arhīvam

Iesniegums Nacionālajam arhīvam

Savā iesniegumā, kas būs adresēts Latvijas Nacionālajam arhīvam, likvidators lūgs pieņemt glabāšanā noteiktus Jūsu uzņēmuma dokumentus un saskaņos īslaicīgi glabājamo dokumentu atrašanās vietu, norādot konkrētu adresi (pilnu adresi – pēc Valsts adrešu reģistra standartiem).

10. Dokumentu iesniegšana UR

Visbeidzot, elektroniski vai pa pastu, Jums (likvidatoram) būs jānosūta pēdējos dokumentus Uzņēmumu reģistram (UR). Ja visas formalitātes būs nokārtotas pareizi, tostarp, būs nosegtas iespējamās uzņēmuma parādsaistības, nomaksāti nodokļi, VID iesniegtas visas nepieciešamās deklarācijas un pārskati, tad saņemsiet pozitīvu atzinumu no UR puses, ka Jūsu uzņēmums ir ticis izslēgts no Komercreģistra.

UR iesniegsiet šādus dokumentus:

KR14 pieteikuma veidlapa

Šajā veidlapā norādīsiet vispārīgu informāciju par Jūsu uzņēmumu, informēsiet, ka ir pabeigts SIA likvidācijas process. Tāpat Jūs apliecināsiet, ka likvidācijas slēguma finanšu pārskats un sabiedrības atlikušās mantas sadales plāns nav apstrīdēts tiesā. Apliecināsiet arī to, ka atlikusī uzņēmuma manta ir veiksmīgi sadalīta, vai ka tāda vispār nav bijusi. Dokumentu paraksta uzņēmuma likvidators.

Slēguma finanšu pārskats

Tas pats dokuments, kas minēts 7. solī, un ko Jums palīdzēs sagatavot grāmatvedis. Principā, to sagatavos tikai grāmatvedis, balstoties uz viņam pieejamo informāciju par uzņēmuma finanšu stāvokli.

Informatīvi – rekomendējam visām iesaistītajām pusēm dokumentus parakstīt ar eParakstu, vai, ja tāds nav pieejams, bet ir pieejama SmartID aplikācija, tad izmantot tādu elektroniskās parakstīšanas platformu kā Dokobit. Ja kaut kādu iemeslu dēļ kādai no iesaistītajām pusēm nav iespējas dokumentus parakstīt elektroniski, tad daļu dokumentu (parakstus) būs jāapstiprina notariāli (papildus izmaksas). Notariāli apstiprināmi būs paraksti Dalībnieku sapulces protokolā vai Dalībnieka lēmumā, KR13 un KR14 veidlapās, Piekrišanā ieņemt likvidatora amatu.