Skip to main content

Pamatkapitāla palielināšana

By 15 janvāris, 2024Uzņēmējdarbība
pamatkapitāla palielināšana

Uzņēmuma (SIA) pamatkapitāla palielināšana 2024. gadā ir iespējama naudā, no peļņas vai rezervēm, kā arī veicot mantisko ieguldījumu. Šajā rakstā uzzināsiet aktuālo informāciju, kā pareizi rīkoties katrā no šiem scenārijiem – kādi dokumenti ir sagatavojami u.tml.

Uzreiz jānorāda, ka ne visi scenāriji Jums būs piemēroti un iespējami. Piemēram, ja Jums pieder mazkapitāla SIA – pamatkapitālu varēsiet palielināt tikai naudā, izmantojot peļņu vai novirzot obligātās rezerves. Savukārt, ja Jums pieder pilna kapitāla SIA, tad palielināšana ir iespējama gan naudā, gan ar mantisko ieguldījumu, gan šī mērķa sasniegšanai novirzot uzņēmuma peļņu.

Zināšanai – pamatkapitālu drīkst palielināt tikai tad, kad pilnībā apmaksātas visas esošās daļas. Tā palielināšanas rezultātā uzņēmuma dalībniekiem vai nu pieaugs piederošo kapitāla daļu skaits, vai to nominālvērtība. Komerclikumā ir noteikts, ka pie naudas un mantiskā ieguldījuma aug daļu skaits, bet pie obligātās rezerves un peļņas ieskaitīšanas – daļu skaits vai to nominālvērtība.

1. Palielināšana ar naudu

Pirmais (visbiežākais) no pamatkapitāla palielināšanas veidiem – savas naudas ieguldīšana uzņēmumā, pretī saņemot papildus kapitāla daļas vai augstāku esošo daļu nominālvērtību.

1.1 Sapulces sasaukšana

Uzņēmuma (kapitālsabiedrības) pamatkapitālu drīkst palielināt tikai pamatojoties uz kapitālsabiedrības īpašnieku (dalībnieku) sapulces lēmuma, kurā apstiprināti pamatkapitāla palielināšanas noteikumi. Dalībnieku sapulci sasauc uzņēmuma valde. Dalībnieku sapulce ir uzskatāma par lemtspējīgu, ja tajā piedalās dalībnieki, kuri pārstāv vairāk par pusi no balstiesīgā pamatkapitāla. Lēmums par pamatkapitāla izmaiņām ir pieņemts, ja par to nobalso klātesošie dalībnieki ar ne mazāk par divām trešdaļām balsu.

Vienkāršiem vārdiem sakot, uzņēmuma īpašnieki ir tie, kuri lemj par pamatkapitāla palielināšanu. Un šī lemšana, teorētiski, notiek sapulcē, bet tai nav obligāti jānorisinās klātienē. Sapulce var norisināties arī daļēji vai pilnīgi attālinātā režīmā, kā arī tās dalībniekiem ir tiesības balsot vēl pirms sapulces. Dienas beigās svarīgs nav pats sapulces fakts, bet tikai dokuments – dalībnieku sapulces protokols.

Ja uzņēmumam ir tikai viens īpašnieks (dalībnieks), tad sapulci nav jāorganizē. Šis cilvēks izmaiņas var veikt vienpersoniski, dalībnieku sapulces protokola vietā aizpildot dalībnieka lēmumu.

1.2 Pamatkapitāla iemaksa

Sapulces laikā nolemsiet, par cik lielu summu palielināsiet pamatkapitālu. Palielināšanas noteikumos nospraudīsiet termiņu, līdz kuram veiksiet šīs summas pārskaitījumu no Jūsu privātā uz uzņēmuma kontu ar maksājuma mērķi: pamatkapitāla palielināšana.

naudas iemaksa uzņēmuma (SIA) kontā

Ieteikums – vienkāršāk būs, ja visi uzņēmuma esošie dalībnieki palielinās uzņēmuma pamatkapitālu proporcionāli savam jau piederošo kapitāla daļu apjomam. Tāpat vajadzētu iemest aci esošajos uzņēmuma statūtos, lai noskaidrotu, kāda ir daļu nominālvērtība. Centieties visu organizēt tā, lai palielinājuma summa brīvi dalītos ar nominālvērtību (bez atlikuma). Ja tas nav iespējams, tad jaunu kapitāla daļu izdošanas vietā celiet esošo daļu nominālvērtību (turpmāk būs ar komatu).

1.3 Dokumentu sagatavošana

Lai palielinātu uzņēmuma pamatkapitālu ir jāsagatavo un Uzņēmumu reģistrā jāiesniedz virkne dažādu dokumentu. Tos, ieguldot zināmu laiku, varat sagatavot saviem spēkiem vai arī šo darbiņu uzticēt mums.

dokumentu sagatavošana sia dibināšanai

Sagatavosim dokumentus Jūsu vietā

Taupiet savu laiku un uzticiet visu nepieciešamo dokumentu sagatavošanu savas jomas profesionāļiem! Garantējam precīzu un ātru rezultātu tikai no € 17,50!

APSKATĪT PIEDĀVĀJUMU

Dalībnieku sapulces protokols

Ja uzņēmumam ir vismaz divi dalībnieki (īpašnieki), viņi sapulcē vienojas par plānotajām izmaiņām – uzņēmuma pamatkapitāla palielināšanu un no šī fakta izrietošajām izmaiņām statūtos. Sapulces gaita (tajā nolemtais) tiek atspoguļots dokumentā – dalībnieku sapulces protokolā. Tajā norādāmi:

 • Uzņēmuma nosaukums
 • Dokumenta nosaukums
 • Dokumenta kārtas numurs
 • Info par pamatkapitālu*
 • Info par dalībniekiem*
 • Info par sapulces lomu veicējiem*
 • Darba kārtība un sapulcē nolemtais*
 • Info, kā sadalījās balsojums*

[*] Ir jānorāda parakstītā, apmaksātā un balstiesīgā pamatkapitāla lielums. Ir jānorāda klātesošo sapulces dalībnieku vārdi, uzvārdi, personas kodi, piederošo daļu skaits un balstiesīgā pamatkapitāla apmērs (%). Starp klātesošajiem dalībniekiem būs jāizraugās 3 lomu veicēji: sapulces vadītājs, protokolētājs, protokola pareizības apliecinātājs. Visas trīs lomas var uzņemties arī viens un tas pats cilvēks. Pēc katra balsojuma punkta ir jānorāda, kā sadalījās balsojums starp dalībniekiem – cik % balsoja par un cik – pret.

Lēmumu punktu piemēri – Palielināt Sabiedrības pamatkapitālu līdz X EUR, saskaņā ar pamatkapitāla palielināšanas noteikumiem veicot naudas iemaksu X EUR apmērā; Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus; Apstiprināt Sabiedrības statūtus jaunā redakcijā.

Paraksta dalībnieki (3 lomu veicēji)

Dalībnieka lēmums

Ja uzņēmumam ir tikai viens īpašnieks (dalībnieks), viņš nerīko sapulci, bet sastāda dokumentu ar nosaukumu – dalībnieka lēmums. Tā struktūra līdzinās augstāk aprakstītajam sapulces protokolam, taču šeit nav nepieciešams norādīt info par pamatkapitālu, info par sapulces lomu veicējiem, darba kārtību un balsojuma sadalījumu. Tā vietā tiek norādīts tikai tas, ko šis cilvēks vienpersoniski nolemj.

Paraksta dalībnieks (īpašnieks)

Statūtu grozījumi

Šajā dokumentā ir jāattēlo esošo statūtu plānotās izmaiņas, precīzāk – tā punkta izmaiņas, kurā raksturots uzņēmuma pamatkapitāla apmērs, daļu sadalījums un katras daļas nominālvērtība. Agrākos skaitļus aizstājiet ar tiem, kas aktuāli būs pēc pamatkapitāla palielināšanas. Dokumentā jānorāda:

 • Uzņēmuma nosaukums
 • Dokumenta nosaukums
 • Sastādīšanas vieta & datums
 • Norāde uz rediģējamo punktu*
 • Jaunā punkta redakcija*

[*] Izteikt Statūtu X. punktu šādā redakcijā: Sabiedrības pamatkapitāls ir X EUR (X euro). Sabiedrības pamatkapitāls sadalīts X (X) kapitāla daļās. Vienas kapitāla daļas nominālvērtība ir X EUR (X euro).

Paraksta uzņēmuma valde

Statūtu jaunā redakcija

Šim dokumentam par pamatu ņemiet agrākos uzņēmuma statūtus. Atrodiet tajos punktu, kurā raksturots pamatkapitāla apmērs, daļu sadalījums un nominālvērtība, un aizstājiet tā tekstu ar to, ko nupat sagatavojāt iepriekšējā dokumentā – statūtu grozījumos. Aktualizējiet arī paraksta zonu!

Paraksta sapulces dalībnieki & valde

Palielināšanas noteikumi

Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi saturēs būtiskāko info par palielināšanas procesu. Šis dokuments ietekmēs arī to vai šī procesa rezultātā tiks emitētas un dalībniekiem proporcionāli sadalītas jaunas kapitāla daļas, vai arī vienkārši pieaugs esošo daļu nominālvērtība. Dokumentā jānorāda:

 • Uzņēmuma nosaukums
 • Dokumenta nosaukums
 • Sastādīšanas vieta un datums
 • Palielināšanas veids
 • Pamatkapitāla izmaiņas*
 • Jauno daļu skaits
 • Daļas nominālvērtība
 • Daļas cena ar uzcenojumu
 • Daļu apmaksas veids
 • Trešo personu pieteik. termiņš*
 • Jauno daļu apmaksas termiņš
 • Dividenžu tiesību termiņš*
 • Citi noteikumi

[*] Pie pamatkapitāla izmaiņām jānorāda palielinātā pamatkapitāla lielums un apmērs, par kādu tas palielināts. Pie trešo personu pieteikšanās termiņa daļu iegūšanai ievelciet svītriņu, ja vien neplānojat uzņemt jaunus dalībniekus no malas. Pie termiņa, no kura jaunās daļas dod tiesības uz dividendi norādiet to pašu datumu, ko pie daļu apmaksas termiņa. Būtiski atcerēties, ka mazkapitāla SIA gadījumā jauno daļu apmaksas termiņš sakritīs ar dienu, kad plānojat iesniegt dokumentus.

Paraksta uzņēmuma valde

Pieteikums daļu iegūšanai

Ja palielināšanas noteikumos norādāt agrāko daļu nominālvērtību un klāt nākušu (jauno) daļu skaitu, tad likums prasa sagatavot arī šo dokumentu. Tajā esošais dalībnieks kā privātpersona informē uzņēmumu, ka ir gatavs savā īpašumā iegūt papildus kapitāla daļas. Šādu dokumentu nebūtu nepieciešams sastādīt, ja pieaugtu tikai daļas nominālvērtība (nepieaugtu daļu skaits). Dokumentā ir jānorāda:

 • Adresātu – Jūsu uzņēmumu
 • Info par pieteikuma sastādītāju*
 • Dokumenta nosaukumu
 • Sastādīšanas vietu un datumu
 • Piekrišanas tekstu*

[*] Pieteikumu sastāda katrs uzņēmuma dalībnieks, kuram pēc pamatkapitāla palielinājuma būs pieaudzis kapitāla daļu skaits. Pieteikums ir adresēts uzņēmuma dalībniekiem (pašiem sev).

Piekrišanas teksta piemērs – Izsaku piekrišanu iegūt X (X) SIA X kapitāla daļas, saskaņā ar SIA X X. gada X. mēneša pamatkapitāla palielināšanas noteikumiem veicot naudas iemaksu, ieguldījumu izdarot termiņā, kas nepārsniedz pamatkapitāla palielināšanas noteikumos minēto.

Paraksta kā privātpersona

Dalībnieku reģistra nodalījums

Šis ir dokuments, kurā jau kopš SIA dibināšanas glabājas informācija par uzņēmuma īpašniekiem (dalībniekiem). Tajā lasāmi īpašnieku vārdi un uzvārdi, personas kodi, deklarētās adreses, kā arī norādīts viņiem piederošo kapitāla daļu skaits, to nominālvērtība un apmaksas stāvoklis.

Lai saprotamāk varētu ilustrēt, kā pareizi sagatavot šo dokumentu, ņemsim talkā praktisku piemēru. Cilvēks viens pats bija nodibinājis 1 eiro mazkapitāla SIA. Viņam piederēja viena kapitāla daļa. Tagad šis cilvēks ir izdomājis palielināt pamatkapitālu līdz 2800 eiro. Viņš sastāda Dalībnieku reģistra nodalījumu Nr. 2, par pamatu ņemot dokumentu, kas tika iesniegts dibināšanas procesā (Nr.1). Tajā tiek dzēsta rinda ar novecojušo info, norādot tikai aktuālo. Ieraksta kārtas numurs būs 2 (pirmā rinda ir dzēsta). Daļu kārtas numuri būs 1-2800 (1 vecā + 2799 jaunās daļas). Dalībniekam piederošo daļu skaits un No daļām izrietošais balsu skaits būs 2800. Daļas nominālvērtība būs 1. Daļu apmaksas stāvoklis – apmaksāts.

Ja neplānojat emitēt jaunas daļas, bet celt esošo daļu nominālvērtību, tad daļu kārtas numuri paliks nemainīgi, taču pieaugs skaitlis kolonnā, kurā norādīta (vienas) daļas nominālvērtība. Ja dalībnieki ir vairāki, tad būtu visnotaļ sarežģīti ilustrēt, kā visu korekti sastādīt. Šī iemesla dēļ iesakām pasūtīt individuāli sagatavotus pamatkapitāla palielināšanas dokumentus, ko atliks tikai iesniegt.

Paraksta uzņēmuma valde

Bankas maksājumu uzdevumi

Pēc tam, kad būsiet veikuši valsts nodevas apmaksu (rekomendējam to veikt no uzņēmuma konta), saglabājiet maksājuma uzdevumu! To būs nepieciešams iesniegt kopā ar pārējiem dokumentiem. Ja līdz dokumentu iesniegšanai dalībnieki ir veikuši katrs savas daļas iemaksu (pamatk. palielināšanai), tad arī šo maksājumu uzdevumus varat pievienot pārējo iesniedzamo dokumentu buķetei.

Nav nepieciešams parakstīt

KR18 pieteikuma veidlapa

Veidlapā norādiet uzņēmuma nosaukumu, reģistrācijas numuru un atzīmējiet, ka grasāties veikt izmaiņas statūtos, dalībnieku reģistra nodalījumā un ka vēlaties palielināt pamatkapitālu. Attiecīgajā punktā (3.9.) norādiet informāciju par pamatkapitālu pēc tā palielināšanas. Veiciet apliecinājumus, ka norādītā informācija ir patiesa, ka ir ievēroti Komerclikuma un Sabiedrības statūtu noteikumi par daļu atsavināšanu, un ka nav mainījusies informācija par patiesajiem labuma guvējiem. Norādiet e-pasta adresi, kurā vēlēsieties saņemt Valsts notāra lēmumu. Norādiet arī visus iesniedzamos dokumentus, izņemot šo veidlapu. Un izdzēsiet liekās sadaļas, kas uz Jums neattiecas (tādu ir daudz).

Paraksta uzņēmuma valde

1.4 Dokumentu iesniegšana

Dokumentus iesniedzot elektroniski (UR Pakalpojumu portālā) būs jārēķinās, ka visi dokumenti no katras iesaistītās personas puses ir parakstāmi ar drošu elektronisko parakstu. Ja kādai no iesaistītajām personām nav iespējas dokumentu parakstīt ar eParakstu, bet viedtālrunī ir pieejama Smart-ID aplikācija (autentifikācijai internetbankā), tad ieskatieties šeit – kā dokumentus parakstīt ar Smart-ID.

Dokumentus iesniedzot klātienē (sūtot tos pa pastu) būs jārēķinās ar ilgāku patērēto laiku un augstākām izmaksām. Pirmkārt, tos visus fiziski būs jāparaksta un daļai notariāli jāapliecina parakstus – Statūtu jaunajai redakcijai, Dalībnieku reģistra nodalījumam un Dalībnieku sapulces protokolam / lēmumam. Katrs apliecinātais paraksts izmaksās ap 20 eiro. Jārēķinās arī ar sūtīšanas izmaksām un to, ka dokumentu saņemšana un apstrāde prasīs vairākas dienas. Ja vēlaties iet šo ceļu, tad iesniedzamos dokumentus sūtiet Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram uz adresi: Pērses iela 2, Rīga, LV-1011.

1.5 Valsts nodevas apmaksa

Valsts nodeva sastāda 40 eiro (divu un vairāk izmaiņu gadījumā). Iesniedzot dokumentus elektroniski, valsts nodevu varēsiet apmaksāt iesniegšanas procesā – pieslēdzoties ar internetbanku UR sistēmai.

Ja plānojat dokumentus sūtīt pa pastu, tad 2 dienas pirms dokumentu nosūtīšanas veiciet pārskaitījumu (neaizmirstiet pēc tā veikšanas saglabāt maksājuma uzdevumu un pievienot to pārējiem dokumentiem):

Valsts kase
Reģ. Nr. 90000050138
Konts: LV84TREL1060190913200
Maksājuma mērķis: Valsts nodeva

2. Pamatkapitāla palielināšana ar mantisko ieguldījumu

palielināšana ar mantisko ieguldījumu

Otrs populārākais veids, kā palielināt pamatkapitālu, ir veicot mantisku ieguldījumu. Tiesa, jāatceras, ka šāda opcija būs pieejama tikai pilna kapitāla SIA īpašniekiem. Mazkapitāla gadījumā būs jāaprobežojas ar alternatīviem palielināšanas scenārijiem, kas aprakstīti šī raksta 1., 3. un 4. punktā.

Komerclikumā teikts – par mantiskā ieguldījuma priekšmetu var būt naudas izteiksmē novērtējama ķermeniska vai bezķermeniska lieta, kuru var izmantot sabiedrības komercdarbībā, izņemot lietas, uz kurām saskaņā ar likumu nevar vērst piedziņu.

Šajā gadījumā jāsaprot, ka ieguldāmā lieta ne tikai var tikt izmantota komercdarbībā, bet to ir nepieciešams izmantot. Jebkuras ar Jūsu komercdarbību nesaistītas lietas nederēs. Un vēl ir jāatceras, ka mantisko ieguldījumu nedrīkst veikt pa daļām – viss lietas veselums ir ieguldāms uzreiz.

2.1 Ieguldījuma novērtēšana

Dibinot pilna kapitāla SIA un daļas apmaksājot ar mantisku ieguldījumu, kura kopējā vērtība nepārsniedz 5700 eiro, Komerclikumā ir pieļauta iespēja, ka ieguldījumu novērtē paši dibinātāji. Diemžēl, pamatkapitāla palielināšanas kontekstā jau dibinātam SIA šāda opcija netiek atvēlēta. Tas nozīmē, ka jebkuru mantisku ieguldījumu, neatkarīgi no tā vērtības, būs jānodod vērtēšanā personai, kura ir iekļauta tā saucamajā mantiskā ieguldījuma vērtētāju sarakstā, kas aplūkojams UR mājas lapā.

Par vērtētāju nevar būt novērtējamās mantas īpašnieka radinieks līdz 3. radniecības pakāpei, laulātais un svainis līdz 2. svainības pakāpei, kā arī citas ieinteresētas personas.

Aplūkojiet sarakstu un atrodiet vērtētāju, kurš ir specializējies Jūsu ieguldāmās lietas vērtēšanā. Vienatnē vai kopā ar pārējiem dalībniekiem, dodieties pie šī cilvēka ar visu lietu / lietām. Viņš jums sastādīs dokumentu/-us, ko Jums būs jāiesniedz kopā ar pārējiem – atzinumu par mantiskā ieguldījuma vērtību. Atzinums būs derīgs 6 mēnešus, kuru laikā Jums būs jāveic arī tālākos soļus:

2.2 Sapulces sasaukšana

Nākamais solis būs sasaukt dalībnieku sapulci un kopīgi nolemt par pamatkapitāla palielināšanu, izmantojot mantisko ieguldījumu. Tās sasaukšanas un norises procedūra ir identiska šim gadījumam. Vienīgais nosacījums – līdz tam jau ir veikts ieguldījuma novērtējums no vērtētāja puses.

2.3 Valsts nodevas apmaksa

Valsts nodevas apmaksas kārtība un apmērs ir identisks šim gadījumam.

2.4 Dokumentu sagatavošana

Tālāk Jūsu uzdevums būs sagatavot virkni UR iesniedzamo dokumentu. Daudzi no tiem īpaši neatšķirsies no augstāk aprakstītā naudas ieguldījuma scenārija dokumentiem. Tomēr, daži atšķirsies, daži nāks klāt un vēl daži nebūs jāiesniedz nemaz, piemēram, apstiprinājums par pamatkapitāla apmaksu.

Šie dokumenti saturiski nemainīsies:

Dalībnieku reģistra nodalījums

Statūtu grozījumi (teksts)

Statūtu jaunā redakcija (statūti)

Nodevas maksājuma uzdevums

Šie dokumenti nedaudz mainīsies:

Dalībnieku sapulces protokols

Dalībnieka lēmums

Vienīgās izmaiņas attiecībā uz abiem augstāk minētajiem dokumentiem skars vienu no “nolemtā” punktiem, proti, palielināšanas veidu – veicot mantisku ieguldījumu X EUR apmērā.

Palielināšanas noteikumi

Šajā dokumentā vienīgā atšķirība būs tabulas 6. punktā, kurā norādīts veids, kādā daļas tiek apmaksātas. Norādiet – Ar mantisku ieguldījumu. Pārējais saturs pēc būtības paliek nemainīgs.

Pieteikums daļu iegūšanai

Šis dokuments ir sastādāms, ja palielināšanas noteikumos norādāt, ka emitējat papildus kapitāla daļas, nevis ceļat esošo daļu nominālvērtību. Galvenās saturiskās izmaiņas atšķirībā no augstāk aprakstītā dokumenta piemēra: …saskaņā ar SIA X X. gada X. mēneša pamatkapitāla palielināšanas noteikumiem veicot mantisku ieguldījumu, ieguldot sev piederošu X, un izdarot to termiņā…

KR18 pieteikuma veidlapa

Šajā dokumentā saturiski mainīsies tikai punkts, kurā uzskaitīti pievienotie dokumenti.

Šie dokumenti nāks klāt:

Ieguldījuma vērtības atzinums

Pilnais nosaukums – Atzinums par mantiskā ieguldījuma vērtību. Šo dokumentu Jūsu vietā sastādīs sertificēts vērtētājs, augstāk aprakstītajā vērtēšanas procesā. Jums no savas puses tajā neko nebūs jāpapildina, jāparaksta, tikai vērtētājam jānogādā vērtējamās lietas un jāapliecina, ka tās pieder Jums. Vērtētājs katram no uzņēmuma dalībniekiem sastādīs individuālu ieguldījuma vērtības atzinumu.

Pieņemšanas – nodošanas akts

Jums būs nepieciešams iesniegt arī dokumentu, kas apliecina mantiskā ieguldījuma nodošanu sabiedrībai. Šajā gadījumā tas ir klasisks pieņemšanas – nodošanas akts. Tajā Jūs kā privātpersona no vienas puses nodosiet Jums piederošo lietu / lietas, un Jūsu uzņēmuma valdes loceklis (arī, iespējams, Jūs pats) to pieņems uzņēmuma valdījumā. Dokumentu paraksta abas puses.

Dokumentu paraugi, kas nepieciešami pamatkapitāla palielināšanai ar mantisku ieguldījumu, ir iegūstami vietnē Docscloud.lv. Tie visi ir pareizi aizpildīti un ērti rediģējami, lai Jūs varat tos ātri pielāgot sava uzņēmuma situācijai un iesniegt Uzņēmumu reģistrā.

2.5 Dokumentu iesniegšana

Un arī dokumentu iesniegšanas procedūra ir identiska augstāk aprakstītajam scenārijam ar naudas ieguldījumu. Dokumentus varēsiet iesniegt gan elektroniski, gan sūtot tos pa pastu.

3. Palielināšana no peļņas

pamatkapitāla palielināšana no peļņas

Trešā opcija ir palielināt pamatkapitālu no peļņas. Gudrākiem vārdiem sakot – pēc gada pārskata vai saimnieciskās darbības pārskata par īsāku laika posmu nekā gads apstiprināšanas, pamatkapitālā pilnīgi vai daļēji var ieskaitīt pozitīvo starpību starp pašu kapitālu un summu, ko veido pamatkapitāls un rezerves. Un te ir runa tikai par tām rezervēm, ko likums neļauj ieskaitīt pamatkapitālā. Kā mēs drīz uzzināsim (vai, iespējams, jau zinām), ir rezerves, kas ir domātas tikai pamatkapitāla palielināšanai.

Pie šī scenārija būs iespējams gan izlaist jaunas kapitāla daļas, proporcionāli tās sadalot starp esošajiem uzņēmuma dalībniekiem (īpašniekiem), gan palielināt viņiem piederošo daļu nominālvērtību. Tieši daļas nominālvērtības celšana ļauj rēķināties ar mazāku iesniedzamo dokumentu skaitu.

Gan pamatkapitāla palielināšanai no peļņas, gan rezervēm mēs par pamatu ņemsim scenāriju, kad esošie dalībnieki nevis tiek pie papildus daļām, bet aug viņiem piederošo daļu nominālvērtība.

3.1 Veicamās procedūras

Ja vēlaties palielināt pamatkapitālu no peļņas, tad, principā, būs jāsper visi tie paši soļi, kas aprakstīti raksta sākumā – veicot palielināšanu ar naudu. Tieši tādā pašā veidā būs jāsasauc dalībnieku sapulci (bet ja dalībnieks ir viens, varēs iztikt bez sapulces). Tieši tādā pašā veidā būs jāveic valsts nodevas apmaksa. Un tieši tādā pašā veidā būs iesniedzami dokumenti, kuru skaits gan mazliet saruks. Vienīgais, kas mainīsies – Jums nevajadzēs veikt savas naudas pārskaitījumu uz uzņēmuma kontu. Tā vietā Jums vajadzēs informēt sava uzņēmuma grāmatvedi, ka plānojat veikt šādas izmaiņas. Grāmatvedis jau tālāk veiks nepieciešamos grāmatojumus un Jums atliks tikai dokumentu iesniegšana.

3.2 Iesniedzamie dokumenti

Atšķirībā no augstāk aprakstītā scenārija, šajā Jums nebūs jāiesniedz bankas maksājuma uzdevumu par pamatkapitāla apmaksu un pieteikumus daļu iegūšanai. Tas tādēļ, ka jaunas daļas netiks izdotas, bet tiks celta katras daļas nominālvērtība. Visi pārējie dokumenti paliek tie paši un nemainās arī to sastādīšanas principi, kas aprakstīti augstāk. Protams, pāris atšķirības būs, bet par to nedaudz zemāk…

Būs jāiesniedz šādus dokumentus:

Dalībnieka lēmums (vai)

Dalībnieku sapulces protokols

Statūtu grozījumu teksts

Statūtu jaunā redakcija

Palielināšanas noteikumi

Dalībnieku reģistra nodalījums

Nodevas maksājuma uzdevums

KR18 pieteikuma veidlapa

Būtiskākās atšķirības – dalībnieka lēmumā vai sapulces protokolā pie nolemtā būs jāprecizē, ka palielināšana notiek, ieskaitot pozitīvo starpību starp pašu kapitālu un summu, ko veido pamatkapitāls un rezerves. (Rakstīt “no peļņas” nebūtu juridiski korekti).

Pamatkapitāla palielināšanas noteikumos 1. punktā būs jānorāda – Palielinot esošo daļu nominālvērtību, pamatkapitālā daļēji ieskaitot pozitīvo starpību starp pašu kapitālu un summu, ko veido pamatkapitāls un rezerves. 6. punktā būs jānorāda – ieskaitot pozitīvo starpību starp pašu kapitālu un summu, ko veido pamatkapitāls un rezerves.

KR18 veidlapā, pašā apakšā pie pievienotajiem dokumentiem, norādīsiet augstāk minētos, izņemot pašu veidlapu. Un visos pārējos dokumentos, tostarp arī šajos, kur minēts jaunais (vai plānotais) daļu skaits, to norādīsiet tādā pašā apmērā, kāds tas bija agrāk, bet koriģēsiet tikai galējo pamatkapitāla apmēru un daļas nominālvērtību (kas pieaugs). Bet par cik tā pieaugs? Kādu to pareizi norādīt? Vienkārši izdaliet plānoto pamatkapitāla apmēru ar kopējo daļu skaitu!

4. Palielināšana no rezervēm

palielināt pamatkapitālu no obligātajām rezervēm

Noslēdzošais scenārijs ir pamatkapitāla palielināšana no rezervēm, jeb citiem vārdiem sakot – no obligātajām rezervēm. Komerclikumā ir noteikts, ka ja tiek dibināta mazkapitāla SIA, tad tās īpašniekiem ir pienākums katru gadu vismaz 25% no peļņas atlikt malā (veidot obligāto rezervi). To ir jādara līdz brīdim, kad šī rezerve ir tik liela, ka to var novirzīt esošā pamatkapitāla celšanai līdz 2800 eiro, kas ir pilna kapitāla SIA slieksnis. Pēc tam likums neuzliek par pienākumu atlikt šādas rezerves no peļņas.

4.1 Veicamās procedūras

Jums būs jāsper identiskus soļus augstāk aprakstītajam scenārijam par pamatkapitāla palielināšanu no peļņas. Vienīgā atšķirība, ka divos dokumentos – Dalībnieku sapulces protokolā / Dalībnieka lēmumā un Pamatkapitāla palielināšanas noteikumos būs jānorāda, ka procedūra tiks veikta, palielināšanai ieskaitot obligāto rezervi. Viss cits, tostarp, iesniedzamie dokumenti, nemainās.

Dokumentu paraugi, kas nepieciešami pamatkapitāla palielināšanai no peļņas vai rezervēm, ir iegūstami vietnē Docscloud.lv. Tie visi ir pareizi aizpildīti un ērti rediģējami, lai Jūs varat tos ātri pielāgot sava uzņēmuma situācijai un iesniegt Uzņēmumu reģistrā.